Skip to content

NG-VR

Motor via ràdio amb obertura i tancament sempre garantits gràcies al encoder absolut. Inclou finals de carrera electrònics intermedis i emissor MNG. Possibilitat de programar les hores d’obertura i tancament.